داروخانه دکتر حلاجیان

Dr. Hallajian Pharmacy

1)       داروهای خارج از پوشش بیمه : مثل داروهای گیاهی –بعضی ویتامین ها مثل ب کمپلکس- مولتی ویتامین – ویتامین ث – قرصهای جوشان- کلیه مکملهای خارجی مثل سنتروم – فارماتون و.....گلوکزامین – کندرونین – بعضی داروهای درمانی خارجی و ایرانی مثل پنتوپرازول و ominc – تامسولوسین(ایرانی و خارجی) – سلبرکس(ایرانی وخارجی)

2)      اقلامی که فقط در صورت تجویز توسط پزشک متخصص به صورت بیمه ای محاسبه می شوند: مثل ناپروکسن – سیتالوپرام- گاباپنتین- تربینافین و... 

3)      از داروهایی که هم نوع ایرانی و هم نوع خارجی دارند: بیمه نوع ایرانی را که ارزانتر است قبول دارد مثل آپومت فورمین – گلوکوفاژ- آپوگلی بوراید – آتورواستاتین(لیپیتور)که در مورد تمام اینها نوع ایرانی مورد قبول است.

4)      وسایل مصرفی و تجهیزات پزشکی: مثل آنژیوکت – باند – گاز – سرنگ - اسکالپ وین جزءبیمه محسوب نمی شود.

* گاهی اوقات پزشک یا بیمار تقاضای دارو خارجی می کند در حالیکه نوع داخلی آن تحت پوشش بیمه می باشد.در این حالت نوع ایرانی محاسبه شده و تفاوت قیمت آن با نوع خارجی باید توسط بیمار پرداخت شود.

قیمت نهایی نسخه عبارتست از:

·          30% کل قیمت داروهای بیمه ای موجود در نسخه

                                                     +

·          سرنگ – ست سرم – اسکالپ وین – باند – گاز- میکروست

                                                     +

·          اقلام خارج از بیمه (داخلی یا خارجی)

                                                     +

·          تفاوت قیمت مورد پذیرش بیمه با قیمت اصلی دارو

                                                    +

·          حق فنی (برای نسخ بین 5000 تا 12500 ریال  =       4000ريال)

                         ( برای نسخ بالای  12500ريال             =    7000ريال)

                                                                 

                                           قیمت نهایی قابل پرداخت=

بعنوان مثال:

قیمت نسخه زیر :که توسط پزشک نوشته شده است

1)       کپسول سلبرکس200= 20عدد

2)      قرص پاروکستین 20میلی گرم= 30عدد

3)      قرص پنتوکسی فیلین خارجی = 30عدد

4)      قرص آ.س.آ 80میلی گرم= 100عدد

  •      کپسول  سلبرکس 200 (چه ایرانی چه خارجی) تحت پوشش بیمه نیست. در این نسخه چون پزشک و بیمار تاکیدی بر نوع خارجی نکرده اند پس نوع ایرانی داده می شود.

                                                    a)               20X650=13000)

  •       قرص پاروکستین فقط نوع خارجی دارد که از قرار هر عدد 10000 ريال مبلغ آن 300000 ريال می شود                                                                      (B)
  •      قرص پنتوکسی فیلین که خارجی آن مورد نظر است و باید توسط متخصص نوشته شود تا قابل پرداخت توسط بیمه باشد (یعنی اگر توسط متخصص نوشته نشود بیمه هم محسوب نمی شود ) قیمت دارویی ایرانی آن از قرار هر عدد 750 ريال است و قیمت خارجی آن هر عدد 1150 ريال است بنابراین بیمار برای هر عدد 400 ريال باید تفاوت پرداخت کند.

                                 C)                  12000=400x30 )                                    

  •    قرص آ.س .آ 80( نوع ایرانی آن) از قرار هر عدد 12000 ريال قیمت می خورد.

 

 سهم بیمار از بیمه :   +22500ريال(پنتوکسیفیلین ایرانی )                                                                     12000ريال ( آ.اس.آ 80) 

                                                               ۳۴۵۰۰X

                                                                30%

                                                              10350    (D)

                                              حق فنی   =7000ريال    (E  ) 

جمع کلی پرداختی :      

سلبرکس ( خارج از بیمه )   13000                          (A)

                                 +

پاروکستین (فقط خارجی دارد)      300000        (B)

                                 +

تفاوت پنتوکسی فیلین ایرانی و خارجی  12000     (C)

                                +

  30% قیمت اقلام بیمه ای = 10350                      (D)

                                +

 حق فنی  7000ريال                                            (E)

 مبلغ قابل پرداخت  342350 ريال   توسط بیمار

                                                                               تهیه و تنظیم : دکتر حسین حلاجیان

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۷ساعت 12:7  توسط   |